Algemene voorwaarden De Hip & Healthy Academy

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De Hip & Healthy Academy : Opleidingsinstituut gevestigd te Renesse (ingeschreven bij de K.v.K. Rotterdam nr. 24399097)
Deelnemer: iedere persoon die een opleiding, workshop, module, cursus en/of training volgt of zich daarvoor heeft ingeschreven.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Hip & Healthy Academy  betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten: opleidingen, workshops, modulen, cursussen en trainingen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Hip & Healthy Academy opleidingen, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Door inschrijving voor een opleidingsactiviteit aanvaardt de deelnemer deze algemene voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen De Hip & Healthy Academy en de deelnemer komt tot stand door toezending van het door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier, of door een door het De Hip & Healthy Academy en de deelnemer getekende schriftelijke bevestiging.

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs in te schrijven voor een aantal met elkaar verbonden opleidingsactiviteiten, dan geldt dit als één inschrijving en worden de betreffende cursussen, workshops of modulen als één opleidingsactiviteit beschouwd.

Een deelnemer zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf

Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder de eigennaam of onder de naam van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat.

 

Artikel 4 Annulering door de deelnemer
De deelnemer voor een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleidingsactiviteit te annuleren.

Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit worden door De Hip & Healthy Academy administratie- en annuleringskosten à € 75,- in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvangsdatum is de deelnemer verplicht 50% van de opleidingskosten te betalen, daarna 100%.

Indien een opleidingsactiviteit wordt georganiseerd in een niet tot De Hip & Healthy Academy behorende uitvoeringslocatie worden bij annulering tot 56 dagen voor de aanvangsdatum door De Hip & Healthy Academy administratiekosten à € 75,- in rekening gebracht. Bij annulering tot 28 dagen voor de aanvangsdatum is 60% verschuldigd, daarna 100%.

 

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer
In geval de deelnemer na aanvang van de opleidingsactiviteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de deelnemer betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

Het voorgaande lid is ook van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval kan de deelnemer de opleidingsactiviteit staken en op een nieuw tijdstip en in een nieuwe groep de opleidingsactiviteit hervatten. Een verklaring van de behandelend arts is noodzakelijk.

Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

Bij het hervatten van de opleidingsactiviteit mag de deelnemer instromen in de laatste les die gevolgd is. Indien er meer lessen worden ingehaald wordt dat in rekening gebracht.

 

Artikel 6 Annulering, uitstel en weigering door De Hip & Healthy Academy
De Hip & Healthy Academy heeft het recht tot drie werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door De Hip & Healthy Academy voldoende reden aanwezig wordt geacht.

Indien daartoe door De Hip & Healthy Academy voldoende reden aanwezig wordt geacht kan De Hip & Healthy Academy besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een opleiding op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.

Eveneens heeft De Hip & Healthy Academy het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren c.q. verdere deelname aan een opleidingsactiviteit te ontzeggen.

In genoemde gevallen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag.

Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit door De Hip & Healthy Academy is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt.

Indien er onvoldoende deelnemers zijn kan De Hip & Healthy Academy beslissen om de opleidingsactiviteit door te laten gaan en het aantal lessen te verminderen. Hiervan worden de deelnemers bij aanvang van de opleidingsactiviteit op de hoogte gebracht.

 

Artikel 7 Prijzen
Prijzen zijn bindend.
Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief examenkosten, kosten van studiemateriaal en administratiekosten.

 

Artikel 8 Betaling
De deelnemer is aan De Hip & Healthy Academy verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

In het geval van facturatie door De Hip & Healthy Academy dient de deelnemer de verschuldigde kosten te voldoen uiterlijk 10 dagen na facturering op de door De Hip & Healthy Academy aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 10 dagen na factuurdatum. Daarnaast is de directie van De Hip & Healthy Academy gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan het onderwijs en/of examens.

De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van De Hip & Healthy Academy , onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van deelnemer ter zake.

 

Artikel 9 Incassokosten
Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat De Hip & Healthy Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de deelnemer.

Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom
Alle door De Hip & Healthy Academy verstrekte stukken (hand-outs, cursusmateriaal, software enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Hip & Healthy Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

De Hip & Healthy Academy behoudt tevens het recht de door uitvoering van opleidingsactiviteiten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Indien De Hip & Healthy Academy aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van De Hip & Healthy Academy , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Hip & Healthy Academy beperkt tot maximaal het bedrag van de door de deelnemer verschuldigde vergoeding voor de gevolgde opleidingsactiviteit en zal nimmer de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 4000,- (zegge: vierduizend euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van De Hip & Healthy Academy of haar ondergeschikten.

De Hip & Healthy Academy is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop het De Hip & Healthy Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Hip & Healthy Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

De Hip & Healthy Academy heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Hip & Healthy Academy haar overeenkomst had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Hip & Healthy Academy opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Hip & Healthy Academy niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien De Hip & Healthy Academy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking heeft.

 

Artikel 13 Overige bepalingen
Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.

Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar De Hip & Healthy Academy gevestigd is.

Op overeenkomsten tussen De Hip & Healthy Academy en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.